ALGEMENE VOORWAARDEN:

Algemene voorwaarden van Designkisten

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgend termen in de navolgende
  betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  Designkisten: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
  Koper: de wederpartij van Designkisten, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Designkisten en koper.

 

Artikel 2: Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere
  overeenkomst tussen Designkisten en een koper waarop Designkisten deze voorwaarden van
  toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
  uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
  Designkisten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en
  schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de
  overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de
  algemene voorwaarden van Designkisten en koper slechts tussen partijen gelden, indien en
  voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Designkisten.
  4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
  vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene
  voorwaarden volledig van toepassing. Designkisten en koper zullen alsdan overleggen
  teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
  overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de
  oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is
  genoemd.
  2. De door Designkisten gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig
  dagen, tenzij anders aangegeven. Designkisten is slechts aan de offertes gebonden indien
  de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd
  3. Levertijden in offertes van de Designkisten zijn indicatief en geven de koper bij
  overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk
  anders is overeengekomen.
  4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere
  heffingen van overheidswege, alsmede verzend- en eventuele vervoers- en
  verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
  opgenomen aanbod is Designkisten daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
  overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Designkisten anders
  aangeeft.
  6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Designkisten niet tot levering van een deel van de
  in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de
  opgegeven prijs.
  7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Designkisten zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
  eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment
  bekende stand der wetenschap.
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft JE
  Uitvaart het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Designkisten aangeeft dat deze
  noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
  noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Designkisten worden
  verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet
  tijdig aan Designkisten zijn verstrekt, heeft Designkisten het recht de uitvoering van de
  overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
  volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
  4. Designkisten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Designkisten is
  uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze
  onjuistheid of onvolledigheid voor Designkisten kenbaar behoorde te zijn.
  5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan JE
  Uitvaart de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten
  tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
  goedgekeurd.
  6. Indien door Designkisten of door Designkisten ingeschakelde derden in het kader van de
  opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper
  aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in
  redelijkheid gewenste faciliteiten.
  7. Koper vrijwaart Designkisten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
  uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

 

Artikel 5: Levering

 1. Levering geschiedt af locatie van Designkisten, tenzij anders overeengekomen.
  2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Designkisten deze bij hem
  aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de
  overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
  3. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
  instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Designkisten gerechtigd de zaken op te
  slaan voor rekening en risico van koper.
  4. Indien de zaken worden bezorgd is Designkisten gerechtigd eventuele bezorgkosten in
  rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
  5. Indien Designkisten gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de
  overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Designkisten ter beschikking
  heeft gesteld.
  6. Indien Designkisten een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een
  opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een
  termijn dient de koper Designkisten schriftelijk ingebreke te stellen.
  7. Designkisten is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij
  overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. JE
  Uitvaart is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
  8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan JE
  Uitvaart de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten
  tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
  goedgekeurd.

 

Artikel 6: Monsters en modellen

Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het gesteld slechts als
aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij
uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

 

Artikel 7: Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval
  binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te
  onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is
  overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)
  verkeer gelden.
  2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering
  schriftelijk aan Designkisten te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren
  binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering te worden
  gemeld.
  3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname
  en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan
  geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Designkisten op de wijze
  zoals door Designkisten aangegeven.

 

Artikel 8: Vergoedingen, prijs en kosten

 1. Indien Designkisten met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Designkisten
  niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
  2. Designkisten mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het
  moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen
  hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen,
  halffabricaten verpakkingsmateriaal.
  3. De door Designkisten gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere
  heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,
  waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke
  uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te
  vullen, zullen partijen (indien mogelijk) tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
  dienovereenkomstig aanpassen.
  2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan
  het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Designkisten zal
  de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
  3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
  consequenties heeft, zal Designkisten de koper hierover inlichten.
  4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Designkisten daarbij aangeven in hoeverre de
  wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vaste tarief tot
  gevolg heeft.
  5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Designkisten geen meerkosten in rekening
  kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die
  aan hem kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 10: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Designkisten
  aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de
  facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
  2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de
  koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per
  maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt ingevolge
  art.6:119 BW. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment
  dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
  3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn
  de vorderingen van Designkisten op de koper onmiddellijk opeisbaar.
  Designkisten heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de
  eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen
  rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Designkisten kan,
  zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper
  een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
  4. Designkisten kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet
  eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
  5. Designkisten heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te
  brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Designkisten geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen,
  schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom
  van Designkisten totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Designkisten
  gesloten overeenkomsten is nagekomen.
  2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
  noch op enige andere wijze te bezwaren.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel
  rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Designkisten zo snel als
  redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
  verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de
  polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
  5. Door Designkisten geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde
  onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale
  bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  6. Voor het geval dat Designkisten zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
  uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming
  aan Designkisten of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
  eigendommen van Designkisten zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 12: Garantie

 1. Designkisten garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en
  normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
  2. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Designkisten de zaak binnen
  redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet
  mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van
  Designkisten, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt
  koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Designkisten te retourneren en het eigendom aan
  Designkisten te verschaffen.
  3. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van
  onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
  Designkisten, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te
  brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet
  bestemd is.
  4. Indien de door Designkisten verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd
  geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor
  wordt verstrekt.

 

Artikel 13: Incassokosten

 1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
  verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
  rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van
  een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog
  verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van €50,00.
  2. Indien Designkisten hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
  komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
  3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor
  rekening van koper.
  4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 14: Opschorting en ontbinding

 1. Designkisten is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
  overeenkomst te ontbinden, indien:
  – koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  – na het sluiten van de overeenkomst Designkisten ter kennis gekomen omstandigheden
  goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In
  geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet
  behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de
  tekortkoming haar rechtvaardigt.
  – koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
  voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
  onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting,
  tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
  2. Voorts is Designkisten bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
  omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
  onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
  gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard
  zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag
  worden verwacht.
  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Designkisten op de koper
  onmiddellijk opeisbaar. Indien Designkisten de nakoming van de verplichtingen opschort,
  behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  4. Designkisten behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Designkisten aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking
  heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke
  staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet
  nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
  2. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke
  blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Designkisten het recht de daaruit
  voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te
  verhalen.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 1. Indien door Designkisten geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van JE
  Uitvaart jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder ‘Garanties’ is
  geregeld.
  2. Indien Designkisten aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid
  beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de
  overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €
  5.000,=. (Zegge: vijfduizend euro) De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot
  maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Designkisten in het voorkomende geval
  te verstrekken uitkering.
  3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
  zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Designkisten aan
  de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Designkisten
  toegerekend kan worden;
  – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper
  aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld
  in deze algemene voorwaarden.
  4. Designkisten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe
  schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Designkisten
  of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 17: Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst
zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden
geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden
worden gebracht.

 

Artikel 18: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
  gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
  noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
  hun rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
  daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
  oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Designkisten geen invloed kan uitoefenen,
  doch waardoor Designkisten niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen
  in het bedrijf van Designkisten worden daaronder begrepen.
  3. Designkisten heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
  die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Designkisten zijn verbintenis had moeten
  nakomen.
  4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit
  de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder
  der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding
  van schade aan de andere partij.
  5. Voor zoveel Designkisten ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk
  zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en
  aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
  Designkisten gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
  separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een
  afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 19: Vrijwaringen

 1. De koper vrijwaart Designkisten voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
  intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de
  uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
  2. Indien koper aan Designkisten informatiedragers, elektronische bestanden of software etc.
  verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software
  vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 20: Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Designkisten
  zich de rechten en bevoegdheden voor die Designkisten toekomen op grond van de
  Auteurswet.
  2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de
  aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Designkisten tot stand gebrachte
  ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische)
  bestanden, blijven eigendom van Designkisten, ongeacht of deze aan de koper of aan derden
  ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
  4. Alle door Designkisten eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen,
  films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper
  te worden gebruikt en mogen niet door hem, zonder voorafgaande toestemming van JE
  Uitvaart worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden
  gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
  5. Designkisten behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden
  toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen
  vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 21: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij
  in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit
  voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Designkisten
  gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter
  aangewezen derden mede te verstrekken, en Designkisten zich ter zake niet kan beroepen op
  een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van
  verschoning, dan is Designkisten niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling
  en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van
  enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 22: Niet-overname personeel

De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging
daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad
met Designkisten, medewerkers van Designkisten of van ondernemingen waarop Designkisten ter
uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de
uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor
zich laten werken.

 

Artikel 23: Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Designkisten is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
  kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Designkisten het recht
  het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
  ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten middels een mediationtraject.

 

Artikel 24: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Designkisten en de koper is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 25: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
  Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
  2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten
  tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.